viernes, 28 de noviembre de 2014

Reflexión módulo 3: Marco Instrumental


Durante este útimo percorrido pola Orientación laboral, traballamos os seguintes temas:

1.    A Intermediación laboral
2.    Os itinerarios de inserción
3.    Procesos individuais de Orientación e Axudas na toma de decisión.
4.    Análise de perfís profesionais e prospección de emprego
5.    Técnicas e ferramentas para o acceso ao emprego e o autoemprego
6.    e Elaboración do plan de Empresa.

Sobre a Intermediación laboral teño que destacar que a Orientación laboral baséase nos principios de: individualización (segunda as necesidades e circunstancias dos e das participantes), flexibilidade provocada polas novas situacións e actividades, así como intervención individual e grupal, e o desenvolvemento e búsqueda de autonomía.

As accións individuais, consisten en atención individualizada, para acordar os pasos para realizar o itinerario de inserción profesional, para facilitar os medios que capaciten na búsqueda autónoma de emprego. Dita intervención debe de ser planificada, motivada, informativa, e sobre habilidades para atopar emprego.

Temos que ter en conta as sesións grupais para traballar recursos persoais ou búsqueda de emprego. Penso que este tipo de intervención non se emprega o suficiente, e que é unha ferramenta que pode ser moi útil para ver como se desenvolve a persoa dentro dun grupo, así como para optimizar os recursos que temos: reducindo tempo de intervención que se empregaría na sesión individualizada, así facilitando o mantemento de cambio de actitudes mediante unha intervención máis continuidade.

Este tipo de intervención, resulta moi interesante para traballar tamén con colectivos vulnerables, xa que se fomenta a súa socialización nunha contorna normalizada, ao ter que cumprir uns horarios, acadar unhas normas... o que activa a persoa cara a súa inserción sociolaboral.

No temario incídese na importancia de insertar colectivos en risco de exclusión social, especialmente de persoas con discapacidade e traballar en pro da Igualdade de Oportunidades.

Para isto é preciso abordar diversos ámbitos: dende a propia persoa aumentando a súa autoestima que en moitos casos é un límite para a súa autonomía, formación para inserción laboral, e inserción na vida colectiva. Como a seu entorno próximo: familia que en moitos casos asume un rol sobreprotector, e do entorno no que vive. Así como no texido empresarial compensando  as dificultades de acceso ao mercado de traballo para crear e manter unha economía social.

Diversos factores como: cambios de traballo cada vez máis frecuntes, enfoque da orientación laboral encamiñado ao longo da vida da persoa, a diferenciación entre grupos sociais cada vez maior e o cambio sufrido no concepto de traballo e a súa organización social leva a necesidade de crear un modelo de orientación laboral nos Itinerarios de inserción laboral. E estos ligados á inserción sociolaboral de colectivos con máis dificultades.

O itinerario Personalizado de Inserción sociolaboral é un proceso de orientación, formación e inserción. E debe de constar as seguintes fases: fase de acollina, orientación, formación, formación en contexto laboral, intermediación, ocupación/emprego, e peche.

No tema de Procesos individuais de Orientación e Axudas na toma de decisión. Dáselle moito valor á entrevista de Orientación laboral para determinar a adecuación do candidato ou candidata a un determinado posto de traballo. Dita entrevista ten dous obxetivos: asesoramento e selección de persoal.

Dúas caras da mesma moeda que é a inserción sociolaboral das persoas desempregadas. Penso que a Entrevista encamiñada ao asesoramento é fundamental para poder encamiñar a persoa cara aos seus obxetivos profesionais e incluso para identificalos.

Así mesmo, a formación e preparación por parte da persoa en búsqueda activa de emprego, á hora de enfrentarse a unha entrevista laboral, é fundamental para poder superar esta última proba que a achega ao traballo desexado. A comunicación non verbal é un factor que non se debe descoidar e cada persoa ten que partir do autocoñecemento das súas competencias para sair airoso/a da entrevista e/ou manter o emprego.

Polo que o exercicio de reflexión e autocoñecemento podemos velo como un proceso que todos/as deberíamos realizar, que nos pode achegar a un posto de emprego, así como tamén a nivel persoal para favorecer a nosa inserción na colectividade. O que mellorará indirectamente a nosa autoestima.

Análise de perfís profesionais e prospección de emprego: neste punto incídese nunha tarefa fundamental que debe ter un/ha orientador/a laboral que é o coñecemento dos postos existentes, que nos permitirá facernos unha idea das esixencias das empresas e ver en qué nivel se axusta a persoa ao mesmo.

Acción que debemos fomentar nos nosos/as participantes, ampliando deste xeito o seu coñecemento do mercado laboral, e as posibilidades de ocupación existentes.

Esto pódelle ser moi útil a hora de elaborar o seu currículum, a carta de presentación e/ou motivación ou mesmo cara a preparar a entrevista de traballo.

Mediante o Asesoramento aportaremos as ferramentas necesarias para que a persoa saiba identificar a información que precisa para mobilizar os recursos externos.

Creo que é preciso destacar a importancia de non crear dependecia e fomentar a Autonomía, das persoas cara a procura de información. "Dalle a persoa un peixe, e comerá por un día. Ensínalle a persoa a pescar, y comerá toda  a súa vida". Xa que ao igual que me centrei na importancia de realizar Dinámicas grupais, o fomento da autonomía capacitará a persoa para futuras situacións de búsqueda.

Por outra banda, os e as participantes debe coñecer as Técnicas e ferramentas para o acceso ao emprego e o autoemprego, unha vez marcados os obxetivos laborais.
Polo que antes de nada debería coñecer as ventaxas e desventaxas de traballar por conta allea e por conta propia. Unha vez marcado o seu obxetivo laboral, debe encamiñar a súa formación e coñecemento de recursos para alcanzar o obxetivo.

Se nos encamiñamos cara ao emprego por conta allea deberase coñecer os entrecijos da búsqueda activa de emprego: como presentarse a unha autocandidatura, adaptación do curriculum, carta de presentación, carta de motivación, novas tecnoloxías cara a búsqueda de emprego, probas de selección, psicotécnicas e dinámicas grupais, beneficios do networking e xestión dos contactos.
Ademais de dominar estas técnicas e adaptarnos específicamente a cada oferta de emprego, penso que a formación en HHSS é unha materia pendente que moitas veces nos limita a hora de insertarnos laboralmente.

O arte de "saber venderse", é clave, e para iso é preciso contar con unhas bases emocionais, que se debe traballar antes cas e cos participantes.  A autoestima posibilitaranos creer en nós, e poder ter unha visión máis realista das nosas potencialidades e dificultades.

O autocoñecemento mediante a realización dun análise DAFO, tanto para autocoñecernos, así como para o emprego de persoas que se decidan a emprender.

As persoas que queiran emprender, débeselles facilitar a formación adecuada para elo, así como asesorar na realización do Plan de Empresa que será o eslabón para saber se a súa idea de negocio ten viabilidade ou non. Así como para adaptar o seu negocio aos cambios do mercado.

Neste senso o/a Orientador/a, asume un novo rol e esíxeselle coñecer dita ferramenta e asesorar aos/as participantes que se decidan a emprender.

No hay comentarios:

Publicar un comentario